Wat zijn de voordelen van deze pilots?

Innovators

Initiatiefnemers van nieuwe emissie reducerende technieken kunnen pilots benutten als vliegwiel voor hun innovatie. De pilot-werkwijze biedt belangrijke voordelen:

  • Er wordt door het PEV een meetplan opgesteld en afgestemd met het Ministerie van I&W; Binnen het fijnstofproject werden de metingendoor de Manifestpartners* mogelijk gemaakt (in uren en geld); Tijdens de eerste metingen is er de gelegenheid de techniek en/of de configuratie te optimaliseren;
  • Een succesvolle pilot ** leidt tot het aanbieden van een meetrapport aan de Technische Adviseurs Pool (TAP); Bij een positief advies van de TAP wordt het meetrapport voorgelegd aan de Minister van I&W. Bij een positief besluit van de Minister wordt de innovatie met een bepaald reductie percentage opgenomen in de officiële ‘Lijst Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ behorende bij de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. Daarmee is een succesvolle pilot een mooie aanzet voor de uitrol van de innovatie over Nederland;
  • Optimaal gebruik kunnen maken van de kennis van WUR over werking en reductie van technieken en over meetmethoden;
  • Directe verbinding met veehouders die bereid zijn in hun stal de techniek toe te passen.

* De Manifestpartners waren (en zijn): de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude, provincie Gelderland, WUR, PEC, NVP, LTO Regio FoodValley, NVV regio midden, NMV en AJK.
** Met ‘succesvolle pilot’ wordt hier bedoeld dat de gemeten reductie van de techniek in verhouding staat met de jaarlijkse kosten per dierplaats en als praktisch toepasbaar wordt ervaren.

Veehouders

Vanuit het Manifest richtten we ons op technieken die (tevens) leiden tot verbetering van het binnenklimaat. Meedoen aan een pilot zal daarom in veel gevallen al direct leiden tot betere werkomstandigheden en mogelijk tot betere technische resultaten. Het beschikbaar stellen van stallen voor technieken en metingen heeft de volgende voordelen:

  • De innovatie wordt beschikbaar gesteld en geïnstalleerd door de leverancier. De kosten voor de veehouder beperken zich tot het eventuele bijbehorende energieverbruik en een zekere tijdsinvestering (vastleggen data, ontvangst/begeleiding tijdens metingen). Eventuele verwijdering aan het einde van de pilot is ook voor rekening van de innovator.
  • Voorafgaand aan de pilot maakt u met de innovator afspraken over eventuele overname van de techniek na afloop van de pilot. Dit kan een zakelijk voordeel geven.
  • Meewerken aan een pilot is goed voor de relatie met buren/burgers. Het laat zien dat u pro-actief werkt aan een beter woon- en leefklimaat en dierenwelzijn.
  • Door een pilot mogelijk te maken draagt u actief bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Als voorloper bent u een voorbeeld en draagt u bij aan een positief beeld van de sector. Vanuit het PEV zal de media op de hoogte worden gehouden.
  • Als de pilot succesvol is, kunt u de techniek overnemen, waarmee u de winst van een beter stalklimaat behoudt. U kunt deze techniek dan inzetten om te voldoen aan de APK voor stallen die de komende jaren door de Regio FoodValley wordt uitgevoerd.

Lees meer over de selectieprocedure.