Wat zijn de voordelen van deze pilots?

Innovators

Initiatiefnemers van nieuwe emissie reducerende technieken konden pilots benutten als vliegwiel voor hun innovatie. De pilot-werkwijze bood belangrijke voordelen:

  • Er werd door het PEV een meetplan opgesteld en afgestemd met het Ministerie van I&W; Binnen het fijnstofproject werden de metingendoor de Manifestpartners* mogelijk gemaakt (in uren en geld); Tijdens de eerste metingen was er de gelegenheid de techniek en/of de configuratie te optimaliseren;
  • Een succesvolle pilot ** leidt tot het aanbieden van een meetrapport aan de Technische Adviseurs Pool (TAP); Bij een positief advies van de TAP wordt het meetrapport voorgelegd aan de Minister van I&W. Bij een positief besluit van de Minister wordt de innovatie met een bepaald reductie percentage opgenomen in de officiële ‘Lijst Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ behorende bij de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. Daarmee is een succesvolle pilot een mooie aanzet voor de uitrol van de innovatie over Nederland;
  • Optimaal gebruik kunnen maken van de kennis van WUR over werking en reductie van technieken en over meetmethoden;
  • Directe verbinding met veehouders die bereid waren in hun stal de techniek toe te passen.

* De Manifestpartners waren (en zijn): de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude, provincie Gelderland, WUR, PEC, NVP, LTO Regio FoodValley, NVV regio midden, NMV en AJK.
** Met ‘succesvolle pilot’ werd hier bedoeld dat de gemeten reductie van de techniek in verhouding stond met de jaarlijkse kosten per dierplaats en als praktisch toepasbaar werd ervaren.

Veehouders

Vanuit het Manifest richtten we ons op technieken die (tevens) leidde tot verbetering van het binnenklimaat. Meedoen aan een pilot kon daarom in veel gevallen al direct leiden tot betere werkomstandigheden en mogelijk tot betere technische resultaten. Het beschikbaar stellen van stallen voor technieken en metingen had de volgende voordelen:

  • De innovatie werd beschikbaar gesteld en geïnstalleerd door de leverancier. De kosten voor de veehouder beperken zich tot het eventuele bijbehorende energieverbruik en een zekere tijdsinvestering (vastleggen data, ontvangst/begeleiding tijdens metingen). Eventuele verwijdering aan het einde van de pilot was ook voor rekening van de innovator.
  • Voorafgaand aan de pilot maakte u met de innovator afspraken over eventuele overname van de techniek na afloop van de pilot. Dit kon een zakelijk voordeel geven.
  • Meewerken aan een pilot was goed voor de relatie met buren/burgers. Het liet zien dat u pro-actief werkte aan een beter woon- en leefklimaat en dierenwelzijn.
  • Door een pilot mogelijk te maken droeg u actief bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Als voorloper bent u een voorbeeld geweest en droeg u bij aan een positief beeld van de sector. Vanuit het PEV werd de media op de hoogte gehouden.
  • Bij een succesvolle Pilot, kon u de techniek overnemen, waarmee u de winst van een beter stalklimaat behield. U kon deze techniek dan inzetten om te voldoen aan de APK voor stallen die de komende jaren door de Regio FoodValley werd en wordt uitgevoerd.

Lees meer over de selectieprocedure.