In januari van 2020 heeft ook Regio Foodvalley het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend, samen met ruim 40 andere overheidspartijen in het land. Het doel van het SLA, schone lucht voor iedereen, sluit immers aan bij onze regionale aanpak op basis van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij.  
De ambitie van het SLA is de uitstoot van voor gezondheid relevante stoffen verder te beperken, om zo in 2030 minimaal 50 procent gezondheidswinst ten opzichte van 2016 te behalen. Het gaat hierbij om gezondheidseffecten ten gevolge van blootstelling aan de uitstoot van Nederlandse bronnen. In het SLA is voor verschillende thema’s (o.a. landbouw, mobiliteit, werktuigen, huishoudens, industrie, participatie) een groot aantal maatregelen en pilots opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarmee wordt landelijk door veel meer partijen samen gewerkt aan verdergaande verbetering van de luchtkwaliteit op alle bronnen.

Passend bij de Regio Foodvalley en als vervolg op de Manifestaanpak zal de regio actief deelnemen aan de pilot Landbouw. De precieze invulling van de pilot zal met de Manifestpartners worden vormgegeven en de uitvoering zal in de jaren 2020- 2023 plaatsvinden.

Verwachte onderdelen van de pilot zijn:

  • beter benutten bestaande emissie reducerende technieken en kennisdeling
  • ‘regel’- ruimte om te experimenteren met ‘emissie-APK’ en innovatieve stalconcepten
  • ontwikkelen bouwstenen t.b.v. de omgevingswet.

Daarnaast is de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord een stimulans om te verkennen op welke wijze de regio ook bij andere bronnen kan inzetten op verdergaande emissiereductie. Landbouw is immers niet de enige bron, dus met een breder uitvoeringsprogramma op Schone Lucht kan de regio mede invulling geven aan de ambitie voor een gezonde lucht voor iedereen.