De uitvoering van de pilots startte in september 2017 en de eerste meetrapporten werden begin 2020 opgeleverd. Op vrijdag 13 maart 2020 zijn door de landelijke overheid drie fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij, die getest zijn door het PEV, gepubliceerd. Met de publicatie zijn de technieken, met het vastgestelde reductie percentage, opgenomen op de al bestaande landelijke lijst voor fijnstof reducerende technieken. Om aan wet- en regelgeving te voldoen kunnen pluimveehouders, bij een aanvraag voor een vergunning vanwege nieuwbouw of aanpassing van hun bedrijf, dus voortaan kiezen uit een bredere lijst.

De drie door PEV geteste innovaties zijn ionisatie technieken van de volgende bedrijven: FreshlightAgri, Serutech Agri en StaticAir. Deze technieken zijn, op basis van door Wageningen Livestock Research (WLR) uitgevoerde metingen, opgenomen op de landelijke lijst met respectievelijk 31 %, 52 % en 16 % fijnstofreductie. De techniek van FreshlightAgri is toepasbaar in alle pluimvee-sectoren behalve bij eenden, de andere twee technieken zijn geregistreerd voor de toepassing in vleeskuikenstallen. Meer details en de beschrijvingen van de systemen zijn te vinden op de website van Infomil. Hier vindt u ook een rekenmodel om de fijnstofreductie te berekenen als u een combinatie van technieken toepast. Het berekende percentage is de fijnstofreductie in de stal met de gekozen technieken, in vergelijking met een traditionele stal zonder reducerende technieken. De onderliggende meetrapporten zijn online beschikbaar op de website van Wageningen UR:

Bij ionisatie worden stofdeeltjes in de stallucht statisch geladen, waardoor ze gaan samenklonteren en neerslaan of zich hechten aan geaarde oppervlakten. Hierdoor is er sprake van minder uitstoot naar de omgeving en wordt het binnenklimaat verbeterd, dat is gezonder voor de dieren in de stal en de verzorgers. Bovendien voldoen de drie technieken aan de andere criteria, gesteld bij het begin van het project: haalbaar, betaalbaar en praktisch toepasbaar bij zowel nieuwbouw als bestaande stallen.

Onderzoek, Onderwijs en Omgevingsdienst

Met de resultaten van de pilots komt er weer ruimte voor de toepassing van innovatieve technieken. Ook voor de organiserende partijen is de opzet van pilots nuttig. Zo biedt het WUR een uitstekende kans zich constructief te verbinden met de praktijk in haar ‘achtertuin’ en haar kennis maximaal praktisch in te zetten. Het geeft onderwijs de kans studenten intensief kennis te laten maken met de praktische aspecten van de veehouderij, innovaties en meetmethoden en zo de opleiding een extra dimensie te geven. Voor de Omgevingsdienst biedt het inzicht in welke haalbare technieken in aantocht zijn.

Lees meer over de lopende pilots.