Het PEV heeft afgelopen twee jaar in totaal acht verschillende technieken getest in de praktijk. Mogelijk worden er binnenkort nog twee meetrapporten van bemeten technieken voor beoordeling  aangeboden aan de Technische Adviseurs Pool (TAP), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Naar verwachting leidt dat in juni 2020 tot een verdere verbreding van beschikbare, toegelaten fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij.

Het totaal overzicht van de pilots is als volgt:

  • Maart 2020: drie technieken opgenomen op de landelijke lijst: FreshlightAgri, Serutech Agri en StaticAir.
  • Naar verwachting worden er in juni 2020 nog twee door PEV geteste technieken gepubliceerd: Aspra’s (interne circulatie met ionisatie) van Smits Agro en absoluutfilters van INNO+ /Plettenburg. Beide technieken zijn bemeten in de KIPSTER stal te Venray.
  • De ionisatie techniek van JPE/Boon/Gasolec is recentelijk aangepast. Er vinden binnenkort twee indicatieve metingen plaats in een legstal. Bij een perspectiefvol resultaat zal gezocht worden naar financiële middelen om vervolgmetingen te kunnen uitvoeren.
  • De meetresultaten van de VEKO techniek (droogfiltering in combinatie met recirculatie) geven geen aanleiding een meetrapport bij de TAP aan te bieden. De extra ingebouwde recirculatie levert geen wezenlijke bijdrage aan fijnstofreductie, de eerdere registratie van de VEKO droogfiltering blijft daarmee onveranderd.
  • De meetresultaten van de Granovi techniek (warmtewisselaar met absoluutfilters en interne circulatie) worden niet aangeboden aan de TAP. Er komt wel een rapport beschikbaar. De techniek voldoet zonder de interne circulatie al aan de beschrijvingen van de in de regelgeving opgenomen warmtewisselaars met reducties van 13, 31, 37 en 50%.
  • De twee afgesproken vooronderzoeken zijn uitgevoerd, dit leidt voor beide technieken tot de conclusie dat vervolgonderzoek (het uitvoeren van een pilot op een praktijkbedrijf) wenselijk en perspectiefvol is. Hiervoor is aanvullende financiering aangevraagd en verleend. Deze 2 pilots worden in 2020 gestart, beide in een legstal. Het gaat om Animal Live Plus Poultry (sprayen van micro-organismen) en Aquamar (UV-lamp met ionisatie).
    De pilot met een mengsel van micro-organismen (van Animal Life Plus) is nog niet afgerond en loopt in ieder geval nog door in 2021