Eindrapportage project fijnstof emissie plan

Date

De Rijksoverheid heeft met de provincies en een groot aantal gemeenten het SchoneĀ  Lucht Akkoord (SLA) afgesloten. Doelstelling van het SLA is om door een schonere lucht in 2030 een gezondheidswinst te bereiken van 50% ten opzichte van 2016. Een groot aantal bronnen, waaronder de landbouw, moet daarvoor de emissies van fijnstof en stikstof reduceren.

Eén van de acties van het SLA is dat de pluimveesector een plan opstelt om de emissies van fijnstof uit deze sector terug te brengen. Op 30 juni 2021 is het Sectorplan “Aanpak van de pluimveesector voor de reductie van de emissie van fijnstof (PM 10)” aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en aan het Ministerie van Verkeer en waterstaat (I&W). In dat plan wordt voorgesteld dat bij pluimveehouders in de zwaarder belaste gebieden (de hotspotgebieden) een Fijnstof Emissie Plan (FEP) wordt opgesteld, waarin o.a. wordt aangegeven met welke maatregelen de fijnstof-emissie zal worden gereduceerd. Om inzicht te krijgen in hoe een FEP doelmatig kan worden opgesteld is vanuit de Regio Foodvalley een pilot opgezet. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij is gevraagd deze pilot uit te voeren.

Voor u ligt het rapport van deze pilot. De pilot heeft een werkwijze, een format en een groot aantal aanbevelingen opgeleverd. Met deze werkwijze kunnen we een stap zetten naar een pluimveesector die minder belastend is voor de omgeving. Ook levert het rapport handvatten om de systematiek eveneens voor andere emissies en andere diersectoren toe te passen.

Download de rapportage via de button onder de foto 

Bennie Wijnne Wethouder gemeente Barneveld, Lid stuurgroep Schone lucht akkoord

 

 

Bennie Wijnne

Wethouder gemeente Barneveld

Lid stuurgroep Schone lucht akkoord