Schouten: pluimveesector goed op koers met verduurzaming 'maar er is nog veel te doen'

Date

De Nederlandse veehouderij is goed op koers met verduurzaming en werkt de komende jaren hard aan verdere verduurzaming. Door de inzet van experimenteerruimte en subsidies krijgen partijen met duurzame ambities ruimte en geld om te verduurzamen. Dat staat in de voortgangsrapportage ‘programma duurzame veehouderij’ die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

„De afgelopen jaren is de Nederlandse veehouderij al verduurzaamd. Zo werken veehouders aan benchmarks voor dierenwelzijn, diergezondheid en een biodiversiteitsmonitor. Afzetkanalen spannen zich in om, zowel nationaal als internationaal, het marktaandeel van duurzame dierlijke producten te vergroten. Ook liggen er plannen uit de relatief nieuwe insectensector om bij te dragen aan kringlooplandbouw via dierlijke eiwitten voor veevoer", schrijft Schouten.

Zo werken veehouders aan benchmarks voor dierenwelzijn, diergezondheid en een biodiversiteitsmonitor. Afzetkanalen spannen zich in om, zowel nationaal als internationaal, het marktaandeel van duurzame dierlijke producten te vergroten. Ook liggen er plannen uit de relatief nieuwe insectensector om bij te dragen aan kringlooplandbouw via dierlijke eiwitten voor veevoer.

Tekst gaat verder onder de foto.

Fijnstof

De pluimveesector legt de focus op circulariteit, inclusief het verminderen van emissies. Ook richt zij zich op het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn. Een belangrijk thema in de pluimveesector is de reductie van fijnstof. De sector heeft naar aanleiding van meerdere overleggen het initiatief genomen om het plan van aanpak om de uitstoot van fijnstof te reduceren verder te concretiseren. Aan dit plan, dat zich richt op een generieke aanpak, aangevuld met een specifieke gebiedsgerichte aanpak in de zogenaamde ‘hotspots’, wordt momenteel de laatste hand gelegd.

De komende maanden moet blijken of het plan uitvoerbaar is in de praktijk en of het voldoende effect sorteert. Wel liggen er al nieuwe regels klaar voor de sector, mocht het plan niet uitvoerbaar zijn, of te weinig effect sorteren, waarschuwt Schouten.

Er is volgens de minister hard gewerkt aan nieuwe technieken en het verspreiden van kennis over fijnstof. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) heeft samen met veehouders in de Regio FoodValley haalbare en betaalbare technieken getest om fijnstof te reduceren. In 2020 heeft dit onderzoek geleid tot erkenning en toevoeging van zeven technieken aan de fijnstoflijst. Het beoordelingstraject voor een achtste techniek en onderzoeken voor twee nieuwe technieken lopen. Het eindrapport met de resultaten van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in de Regio Foodvalley komt binnenkort beschikbaar.

Schouten heeft subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in de fijnstoftechnieken die zijn voortgekomen uit het PEV-onderzoek. In totaal hebben zich hiervoor 108 pluimveehouders gemeld.

Kringloop

De minister zegt het 'te waarderen' dat op de diverse onderdelen van de uitvoeringsagenda vooruitgang wordt geboekt. „Tegelijk is er ook nog veel te doen en is verdere verduurzaming noodzakelijk voor een vitale en toekomstvaste sector. Ik heb daarom met de sector afgesproken dat het circulaire toekomstbeeld van de sector verder uitgewerkt en geconcretiseerd wordt. Daarin zal nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor het verdienmodel van de boer." De sector wil dit samen met de verschillende partijen in de keten en afzetkanalen oppakken. Schouten bekijkt in overleg met de sector hoe LNV dit proces kan faciliteren. „Dit sluit ook aan op mijn inzet op het vergroten van het marktaandeel duurzame dierlijke producten."

Bron: Pluimveeweb tekst: Caroline van der plas