Stofaanhechting bij PMX StaticAir - foto StaticAir

Drie door PEV geteste nieuwe technieken voor fijnstofreductie erkend

Date

Op vrijdag 13 maart 2020 zijn door de landelijke overheid vijf nieuwe fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij gepubliceerd. Drie van de technieken zijn door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) getest in stallen bij pluimveehouders in de regio Foodvalley.

Met de publicatie zijn de technieken, met het vastgestelde reductie percentage, opgenomen op de al bestaande landelijke lijst voor fijnstof reducerende technieken. Om aan wet- en regelgeving te voldoen kunnen pluimveehouders, bij een aanvraag voor een vergunning vanwege nieuwbouw of aanpassing van hun bedrijf, dus voortaan kiezen uit een bredere lijst. De drie door PEV geteste innovaties zijn ionisatie technieken van de volgende bedrijven: FreshlightAgri, Serutech Agri en StaticAir. Deze technieken zijn, op basis van door Wageningen Livestock Research uitgevoerde metingen, opgenomen op de landelijke lijst met respectievelijk 31 %, 52 % en 16 % fijnstofreductie. De techniek van FreshlightAgri is toepasbaar in alle pluimveesectoren behalve bij eenden, de andere twee technieken zijn geregistreerd voor de toepassing in vleeskuikenstallen. Meer details en de beschrijvingen van de systemen zijn te vinden op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/stalsystemen. De onderliggende meetrapporten zijn online beschikbaar op de website van Wageningen UR.


DUSTion van Serutech Agri. foto: Serutech Agri

Bij ionisatie worden stofdeeltjes in de stallucht statisch geladen, waardoor ze gaan samenklonteren en neerslaan of zich hechten aan geaarde oppervlakten. Hierdoor is er sprake van minder uitstoot naar de omgeving en wordt het binnenklimaat verbeterd, dat is gezonder voor de dieren in de stal en de verzorgers. Bovendien voldoen de drie technieken aan de andere criteria, gesteld bij het begin van het project: haalbaar, betaalbaar en praktisch toepasbaar bij zowel nieuwbouw als bestaande stallen.


Stofaanhechting bij PMX StaticAir. foto: StaticAir

Het PEV heeft afgelopen twee jaar in totaal acht verschillende technieken getest in de praktijk. Binnenkort zullen er nog drie meetrapporten van bemeten technieken voor beoordeling worden aangeboden aan de Technische Adviseurs Pool (TAP), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO). Naar verwachting leidt dat in juni 2020 tot een verdere verbreding van beschikbare, toegelaten fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij. 

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

De aanleiding voor het uitvoeren van de praktijktesten was het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij, dat in december 2016 werd vastgesteld. Daarmee hebben de gemeenten in de regio Foodvalley, de provincie Gelderland, Wageningen Livestock Research (WLR) en sectororganisaties met elkaar afspraken gemaakt over de te volgen route om de fijnstof bijdrage van de veehouderij te verminderen met oog voor en behoud van een duurzame veehouderijsector in de regio. Onder leiding van het in 2017 opgerichte Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij, onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC), is het praktijkspoor in het Manifest uitgevoerd: het versneld testen van nieuwe fijnstof reducerende technieken in stallen bij pluimveehouders. De metingen zijn uitgevoerd door WLR, samen met studenten van de Aeres onderwijsgroep.


Legstal uitgerust met HDT units van FreshlightAgri. Foto: WUR