Dertig procent daling fijnstof in Gelderse vallei

Date

De uitstoot van fijnstof bij bedrijven in onder meer de Gelderse Vallei, waar via een nieuwe vorm van vergunningverlening extra afspraken zijn gemaakt, is met 30 procent extra gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Regio FoodValley. Wat niet lukt in Brabant, wordt in Gelderland uitgevoerd: Praktische samenwerking tussen boer en overheid.

Na het verschijnen van het VGO-onderzoek over luchtkwaliteit en fijnstof zijn er met agrariërs in de Gelderse Vallei afspraken gemaakt over het treffen van extra maatregelen om de uitstoot te verminderen. Met deze aanpak zijn dankzij de inzet van deze bedrijven emissiereducties gerealiseerd die anders niet bereikt zouden zijn. De aanpak is onderdeel van de uitvoering van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen, naast het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij en is infeite een creatieve en nauwe samenwerking tussen veehouder en overheid.

Haalbaar en betaalbaar

In de Regio FoodValley worden met agrariërs en hun adviseurs aanvullende afspraken gemaakt die tot extra reductie leiden, maar tegelijk ook haalbaar en betaalbaar zijn. De aanpak richt zich vooral op maatregelen aan de bron, dus het verminderen van fijnstof ín de stal. Dit wordt in de regio ook toegepast bij biologische bedrijven.

Regio FoodValley heeft gemerkt dat alle partijen zich inzetten om tot overeenstemming te komen, vanuit het gezamenlijke besef dat die maatregelen goed zijn voor iedereen: voor de buren, voor de dieren en voor de werkomstandigheden van de boer zelf.

Extra maatregelen

Het afgelopen jaar zijn enkele tientallen vergunningen verleend waarbij extra maatregelen zijn toegepast, ook vaak in bestaande stallen. Dat is bijzonder, want bij de agrarische vergunningverlening is het niet gebruikelijk om ook aanpassingen aan bestaande onderdelen van het bedrijf te bespreken. Door deze maatregelen zijn extra reducties bereikt (bovenop de wettelijke eisen): gemiddeld is de uitstoot van fijnstof van de betreffende bedrijven met ongeveer 30 procent verminderd ten opzichte van de emissie als deze extra maatregelen niet waren genomen.

Kansrijke systemen

Het recente advies van de Gezondheidsraad laat zien dat deze aanpak wenselijk is en blijft. De nieuwe manier van vergunningverlening wordt de komende jaren daarom doorgezet, zodat uiteindelijk bij zoveel mogelijk bedrijven extra reductie wordt bereikt. Door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij worden op dit moment pilots uitgevoerd bij veehouderijen om nieuwe kansrijke systemen voor fijnstofreductie te testen. Dit biedt naar verwachting voor de veehouders aanvullende keuzemogelijkheden om haalbare en betaalbare technieken toe te passen en daarmee nog meer reducties te bereiken.

Dit artikel is verschenen op Pluimveeweb.nl donderdag 1 februari 2018
Tekst: Reinout Burgers