Pluimveehouders willen niet ter discussie staan

Hennie de Haan, voorzitter NVP

In Nederland zijn zo’n kleine 2.000 pluimbedrijven. Wil je als pluimveehouder een vitaal toekomstperspectief hebben, dan moet je zorgen dat je zo weinig mogelijk tot last bent van de omgeving. Het is een simpele opdracht, maar afhankelijk van geld, kennis en bereidheid. Geld is daarbij de meest voor de hand liggende. De investeringslast voor pluimveehouders is hoog en constant worden er weer nieuwe eisen gesteld.

Ik maak me vanuit de rol van voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders sterk voor een eerlijke concurrentiepositie van onze pluimveehouders; onze boeren verdienen een eerlijke prijs en erkenning voor het dagelijks produceren van veilige, vers pluimveevlees en eieren. Voor PEV houdt dit in dat ik veel op de achtergrond bezig ben als bruggenbouwer, zodat geen dubbeling is met andere initiatieven dan PEV, zodat zo effectief en efficiënt mogelijk met de beperkte funding snel zo veel mogelijk nieuwe kennis en technieken voor de sector beschikbaar komen.

Financiering

Ik zie het als mijn taak om vanuit de sector te helpen zorgen dat de financiering voor PEV rondkomt en dan is het handig om goede contacten te hebben bij het ministerie van Economisch Zaken en Infrastructuur en Milieu. Staatssecretarissen Van Dam en Dijksma willen namelijk een fijnstofreductie bewerkstelligen van 50% voor bestaande stallen en 70% voor nieuwe pluimveestallen. Zeer ambitieuze doelstellingen die niet of nauwelijks gehaald kunnen worden met de technieken die nu beschikbaar zijn. Als sector willen we toewerken naar een emissiearme pluimveehouderij, maar daar zijn extra (praktijk)kennis en nieuwe technieken voor nodig en dus ook extra geld.

End of pipe-solutions

Logischerwijs ben ik blij met het initiatief in de Food Valley. De ministeries hebben lang gedacht dat er voldoende methodieken zijn voor pluimveehouders om in te investeren en zo de doelstellingen te realiseren. Er is een Rav-lijst met technologische oplossingen beschikbaar, maar dat zijn vooral end of pipe-solutions, zoals bijvoorbeeld luchtwassers. Dat zijn voor velen geen financieel haalbare oplossingen en bovendien zorgen ze niet voor een beter stalklimaat. PEV vliegt de uitdagingen integraal aan en wil ervoor zorgen dat ook de mensen die in de stal werken en de kippen die er leven een optimaal stalklimaat hebben.

Die integraliteit is belangrijk, en er zijn ook gewoon betaalbare technieken nodig die fijnstofemissiereductie bij bestaande stallen kunnen realiseren. De pilots van PEV gaan meer inzicht geven in combinaties van maatregelen die op korte termijn bijdragen aan de fijnstofemissiereductie. Het perspectief voor pluimveehouders wordt dan helderder, zodat ze weten welke maatregelen ze kunnen doorvoeren om te voldoen aan de, als het aan de staatssecretarissen ligt, naderende strengere eisen.

Begrip
De grote meerderheid van de pluimveehouders wil namelijk graag meegaan in de nieuwe tijd. De massale overstap voor het EU-verbod van het traditionele legbatterijsysteem naar volièrehuisvesting met in toenemende mate vrije uitloop is daar een mooi voorbeeld van. Bijeffect van die overstap is echter dat de fijnstofemissie is verhoogd, omdat de kippen nu op rul strooisel worden gehouden. Zo komt de sector constant weer voor nieuwe uitdagingen te staan.

Af en toe mis ik die kant van het verhaal wel, het begrip voor de pluimveesector. Er is een sterke lobby in Den Haag gaande tegen de veehouderij-sector, maar vergeet niet dat de agrarische sector een 7,7 krijgt van de samenleving. Het imago onder de samenleving is zo slecht niet en ook de effecten van fijnstofemissie op de directe omgeving zijn niet zo hard dat je zeker kunt stellen dat er een relatie is tussen een verhoogd risico op longontstekingen in de buurt van pluimveestallen. Minder kans op allergieën en astma is inmiddels wel vastgesteld. Daar hoor je bijna niemand over. Als je ziet wat we de afgelopen jaren aan verduurzaming al gerealiseerd hebben als sector, dan mag daar best wat meer aandacht voor zijn.

Neemt overigens niet weg dat we nu kunnen rusten, constant moet het beter, schoner en diervriendelijker. Het Prakijkcentrum Emissiereductie Veehouderij gaat daar zeker aan bijdragen met nieuwe kennis en resultaten uit de pilots.

Hennie de HaanHennie de Haan is sinds 2016 voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders en vice-voorzitter van OVONED.